Đơn vị Doanh nghiệp Pacific sắp đến rồi

  • 2022-01-06Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
Đơn vị Doanh nghiệp Pacific sắp đến rồi
  • Địa chỉ trang web:medegi.ge
  • IP máy chủ:35.214.18.91
  • Mô tả trang web:

tên miền:medegi.geĐịnh giá

Về 500~20000

tên miền:medegi.gelưu lượng

141

tên miền:medegi.geTốt hay xấu

Làm ăn phát đạt. Danh vọng và tài sản Ji

trang mạng:Đơn vị Doanh nghiệp Pacific sắp đến rồiTrọng lượng

1

trang mạng:Đơn vị Doanh nghiệp Pacific sắp đến rồiIP

35.214.18.91

trang mạng:Đơn vị Doanh nghiệp Pacific sắp đến rồiNội dung

PacificMobileHomeSupplyiscomingsoonWebFont.load({google:{families:['Karla','Karla']}});/*Setheightto100%forbodyandhtmltoenablethebackgroundimetocoverthewholepe:*/body,html{heiĐơn vị Doanh nghiệp Pacific sắp đến rồight:100%}.bgimg{/*Backgroundime*/background-ime:url('/wp-content/uploads/2020/03/medegi-development.jpeg');/*Full-screen*/height:100%;/*CenterinĐơn vị Doanh nghiệp Pacific sắp đến rồig*/background-position:center;/*Scaleandzoom*/background-size:cover;/*Position*/position:relative;/*Textcolor*/color:white;/*Font*/font-family:Arial;}/*Overlay*/#color-overlay{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;background-color:black;opacity:0.2;z-index:1;}/*TOP*/.topl{position:absolute;top:0;left:16px;}/*MIDDLEPART*/.middle{position:absolute;top:42%;left:50%;transform:translate(-50%,-50%);text-align:center;font-size:30px;z-index:2;}/*Logo*/.logo{margin-bottom:50px;}h1{ font-size:112%; font-weight:500;}/*Email*/.email{margin-top:60px;}.emaila{color:#ff6255;}.emaila:hover{color:white;}/*Divider*/hr{margin:auto;margin-top:20px;margin-bottom:20px;border-top:1pxsolid#ffffff;width:40%;}/*BOTTOM*/.bottom{position:absolute;bottom:0;left:50%;transform:translate(-50%,-50%);text-align:center;z-index:2;}@mediaalland(max-width:768px){ body,html{height:100%}.middle{ left:40%;}.logo{margin-top:-50px!important;width:130%;}h1{ margin-top:-20px!important; font-size:90%; width:130%;}.description{ font-size:80%; width:130%; }.email{margin-top:40px!important; margin-bottĐơn vị Doanh nghiệp Pacific sắp đến rồiom:-110px!important;width:130%;}hr{width:130%; }}“Weshapeourbuildings-thereafter,theyshapeus.”Thepeisundermaintenance…talk@medegi.geMedegiLLC

Địa điểm:Đơn vị Doanh nghiệp Pacific sắp đến rồiBáo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất